Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego refas.pl  jest REFAS SP. Z O.O. zwanym w części dalszej regulaminu sprzedawcą, z siedzibą w Mszanie Dolnej

ul. Fabryczna 10, 34-730 Mszana Dolna,

NIP: 737 001 08 10

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REFAS Sp. z.o.o.

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1.     Sklep internetowy działający pod adresem  https://refas.pl jest platformą prowadzoną przez spółkę Refas Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej, adres: ul. Fabryczna 10, 34-730 Mszana Dolna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183903, NIP 7370010810, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości1 140 000,00 zł, wpłacony w całości.
 2.     Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość adres poczty elektronicznej: info@refas.pl lub dzwoniąc na numer telefonu kontaktowego: 18 3310023 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.
 3.     Regulamin skierowany jest do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego lub zawierających Umowy Sprzedaży, za wyjątkiem § 9 Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami.
 4.     Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5.     Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6.     Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Sprzedawca dokona skompletowania i wysłania Zamówienia.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Klient- osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29).

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Produkt - rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą za zapłatą Ceny.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy - platforma umożliwiająca zapoznanie się przez Klienta z Produktami prowadzona przez Sprzedawcę dostępna pod adresem internetowymhttps://refas.pl

Sprzedawca- Refas Sp. z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej, adres: ul. Fabryczna 10, 34-730 Mszana Dolna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183903, NIP 7370010810, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości1 140 000,00 zł, wpłacony w całości; adres poczty elektronicznej: info@refas.pl, numer telefonu kontaktowego: 18 3310023.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za zapłatą Ceny powiększonej o koszty wysyłki, której warunki określa niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2022.287 t.j. z dnia 2020.02.21).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu stanowi niezależną ofertę Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2. Składanie i realizacja Zamówień

 1.     Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na adres poczty elektronicznej: sklep@refas.pl
 3.     Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z informacją o:

a)    możliwości realizacji Zamówienia w całości lub części, albo z informacją o braku możliwości realizacji Zamówienia;

b)    przewidywanym terminie realizacji Zamówienia;

c)    kosztach dostawy Produktów pod wskazany przez Klienta adres;

d)    warunkach płatności za sprzedaż i dostarczenie Produktów.

 1.     Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez Klienta warunków Sprzedaży zawartych w mailu, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
 2.     Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty przesyłki.

 

§ 3. Ceny Produktów

 1.     Wszystkie podawane na stronie Sklepu Internetowego Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2.     Ceny zamieszczone są przy danym Produkcie.
 3.     Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 4.     W przypadku obniżenia Ceny Produktu, obok obniżonej ceny Produktu, zostaje wskazana najniższa cena, która obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. W przypadku Produktów wprowadzonych w okresie krótszym niże 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie zostaje podana najniższaCenaProduktu, która obowiązywała od dnia rozpoczęcia wprowadzenia Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 4. Sposoby i terminy płatności za Produkt

 1.     Płatność za produkt następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w mailu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu lub w fakturze wystawionej przez Sprzedawcę.

 

§ 5. Sposoby i termin dostawy Produktu

 1.     Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.     Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3.     Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 4.     W przypadku, gdy w Zamówieniu znajdują się Produkty, dla których czas realizacji Zamówienia jest różny, Zamówienie jest realizowane w terminie dostawy Produktu, na który trzeba czekać najdłużej.

 

§ 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży, Reklamacje

 1.     Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do Klienta innego niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w zakresie odpowiedzialności za zgodność Produktów z Umową Sprzedaży znajdują zastosowanie przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz postanowienia niniejszego § 6 Regulaminu. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowaniewyłącznie do Klientów będących Konsumentami iPrzedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 2.     W razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży Konsumentowi przysługują uprawnienia określonew Ustawie o prawach konsumenta.Do Umów Sprzedażynie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu cywilnego.
 3.     Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

a)    opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

b)    przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 1.     Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży, musi:

a)    nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b)    występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 1.      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2.     przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3.      publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

c)    być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d)    być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 1.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ustępach 4 i 6 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży określonych w ustępach 4 i 6 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 2.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
 3.     zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
 4.     niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
 5.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 6.     Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7.     Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
 8.   Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył.
 9.   Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;

b)    Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;

c)    brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;

d)    brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego jego naprawy lub wymiany;

e)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1.   Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 2.   Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
 3.   W celu rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji wskazane jest zawarcie przez Klienta w opisie reklamacji okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty ujawnienia niezgodności Produktu z umową, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, a także dane kontaktowe składającego reklamację. Zaleca się skorzystanie z formularza zgłoszenia reklamacji który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

15.  Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

 1.   Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 2.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację.
 3.     Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 4.     Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5.     Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Produktu i składaniu reklamacji można uzyskać pod adresem mailowym info@refas.pl lub dzwoniąc na numer telefonu kontaktowego: 18 3310023 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.

 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

 1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie14 dni od dnia, od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (Ustawowe prawo odstąpienia).
 2.     Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

a)    pisemnie na adres: Refas Sp. z o.o. ul.Fabryczna 10, 34-730 Mszana Dolna,

b)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@refas.pl.

 1.     Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3.     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.
 4.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5.     W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.
 6.     Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: Refas Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 34-730 Mszana Dolna.
 7.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8.   W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, a także gdy przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§9. Ochrona danych osobowych

 1.     Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3.     Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

§ 10. Postanowienia dotyczące klientów nie będących konsumentami

 1.     Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2.     Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 3.     Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 4.     W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży.
 5.     Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6.     W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7.     Niniejszy paragraf Regulaminu, z wyjątkiem § 9 ust.4, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedażyna podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w § 7 Regulaminu.

 

§ 11. Newsletter

 1.     Za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient może zapisać się do Newslettera, aby otrzymywać od Sprzedawcy na swój adres e-mail informacje o nowościach, promocjach i produktach.
 2.     Zapis do Newslettera wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podaniaw formularzu zapisu do Newslettera.
 3.     Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając w służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 4.     Udostępnianie treści cyfrowych w zamian za zapis do Newslettera reguluje odrębny Regulamin Udostępniania Treści Cyfrowych.

 

§ 12. Alternatywne metody rozstrzygania sporów

 1.     Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)    Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

b)    Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy,

c)    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcę, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),

d)    niezbędne informacje i pomoc Konsument otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

e)    Konsument może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 1.     Skorzystanie  z poza sądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 

§ 13. Postanowienia końcowe

 1.     Wyłączne prawa do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z wyżej wskazanych treściw ramach Sklepu Internetowego wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2.     Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych).
 3.     Regulamin może zostać zmieniony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
 4.      konieczność́ dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na Regulaminu i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 5.     konieczność́ dostosowania Regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 6.      rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 7.     zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 8.     konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
 9.      zmiana danych teleadresowych, nazw, numerowa identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
 10.     przeciwdziałanie nadużyciom;
 11.     poprawa obsługi Klientów;
 12.       zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13.     Każdorazowo informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na w ramach strony Sklepu Internetowego.
 14.     Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 15.     Prawem właściwym dla Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 16.     Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.
 17.     Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.


Product successfully added to the product comparison!